Súťaž Catering FB

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž

Štatút súťaže upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor súťaže

(ďalej len „Organizátor“)
 Obchodné meno: APROXIMA, s.r.o.
, Sídlo: Nádražná 2534, 909 01 Skalica, Slovakia
; IČO: 35 702 800; 
DIČ: 2020356547
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd: Sro, vložka č.: 13317/T

 1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 23.1. 2023 do 30.1. 2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php. Súťažiaci má po celý čas trvania súťaže aktívny účet FACEBOOK.                                                              

Organizátor  zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý: svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie); zúčastní sa na Súťaži v mene tretej osoby; zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb; pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s pravidlami; Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Facebook vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Facebook); Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebookový profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook. Rozhodnutie Organizátora o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. Ak Organizátor rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Organizátorovi alebo uhradiť Organizátorovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uverejnil pod príspevok fotku z akejkoľvek oslavy, svadby, krstu či narodenín, na ktorej bola firma Aproxima s.r.o. organizátorom alebo poskytovateľom cateringu. Môže uverejniť aj fotku, ak bol na oslave iba ako hosť, stačí ak sa zúčastnil. K fotke napíše len o akú oslavu išlo a na akom mieste (Penzión Vinica, Jedáleň Aproxima, Kultúrny dom…)

 1. Parametre uverejnenej fotografie

Každý Súťažiaci môže uverejniť fotografie podľa svojho výberu a zváženia. Za obsah fotografie zodpovedá Súťažiaci, rovnako ako za súhlas s  uverejnením ostatných osôb, ktoré sú na fotografii zachytené. Nevhodné fotografie budú odstránené, ak tak Organizátor rozhodne. Organizátor nezodpovedá za kvalitu, vizuálnu stránku, ani obsah fotografií.

 1. Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a Organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech Organizátora súťaže.

 1. Výhra

Výhrou v súťaži sú tri ceny. Prvá cena: poukaz na pečené stehno s oblohou pre 40 ľudí. Druhá cena: torta podľa vlastnej predstavy v hodnote 100€. Tretia cena: Poukaz na zľavu v hodnote 150€ na catering, ktorý si objednáte u Organizátora súťaže. (zľava je prenosná, môžu ju využiť aj členovia rodiny výhercu, priatelia alebo ktokoľvek komu výherca poukaz daruje).


Dopravu cien zabezpečí Organizátor iba v okresoch: Skalica, Senica, Kysucké Nové Mesto a Čadca. V prípade výhercu z iného okresu si cenu preberie Výherca v mieste určenom Organizátorom. Platnosť všetkých cien je do 20.12. 2023.

 1. Určenie výhercov a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude výherca vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov losovaním. Losovanie prebehne najneskôr 31.1.2023.
 Oznámenie o výhercovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke Aproxima. Výherca tiež bude priamo kontaktovaný súkromnou správou na Facebooku. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

 1. Spôsob uplatnenia výhry

Uplatnenie výhry je možné iba po vzájomnej dohode medzi Výhercom a Organizátorom a potvrdením Organizátora o termíne odovzdania ceny. V prípade objednania cateringu s možnosťou uplatnenia zľavy musí Výherca akceptovať voľný termín Organizátora. V prípade, že zo strany Organizátora nie je možné v požadovaný termín Výhru zabezpečiť nemá právo Výherca právne ani inak Výhru od Organizátora vyžadovať. Výherca musí kontaktovať Organizátora minimálne mesiac pred plánovaným uplatnením výhry.

 1. Ochrana osobných údajov

Uverejnením fotografie pod príspevok na Facebookovej stránke Organizátora Súťažiaci udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

Organizátor  ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Všetky osobné údaje Výhercov budú do 20 dní po ukončení súťaže zlikvidované. Uverejnením fotografie súhlasí Súťažiaci s použitím fotografie na marketingové účely výhradne v súvislosti so súťažou. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek zrušiť tak, že písomne kontaktuje Organizátora a ohlási svoj nesúhlas s ďalším použitím jeho fotografie. Organizátor musí rozhodnutie Súťažiaceho akceptovať a použitú fotografiu čo najskôr stiahnuť.

Súťažiaci má právo kedykoľvek zrušiť účasť v Súťaži vymazaním vloženej fotografie.

 1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
 Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. 

 

 

V Skalici, dňa 22.01.2023