MyKey

img

Obchodné podmienky používania elektronických platobných kľúčov MyKey
pri nákupe tovaru, platné pre vendingové automaty
na prevádzkach Schaeffler Skalica, spol. s r. o. a Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.


Tieto obchodné podmienky stanovujú spôsob nákupu, používania, reklamovania a ukončenie používania elektronických platobných kľúčov (MyKey) vo vendingových automatoch spoločnosti APROXIMA s.r.o. (ďalej ako „prevádzkovateľ“), v prevádzke Schaeffler Skalica, spol. s r. o. a Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

I.
Základné informácie

V areáli spoločností sú rozmiestnené kávomaty a automaty na predaj tovaru (cukrovinky, pochutiny, pitný režim), ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ. Od roku 2019 je možné, okrem možnosti zakúpenia si nápojov a tovaru v hotovosti prostredníctvom vhodenia mincí (doterajší systém), využívať aj elektronický platobný kľúč (tzv. MyKey) v označených automatoch. Zákazník má možnosť si ho zakúpiť priamo vo vybraných automatoch za 3,50 € s DPH.

II.
Dobíjanie kreditu v kľúči

Vložením kľúča do automatu a následným vhodením mincí, prípadne bankoviek, sa automaticky kľúč nabije kreditom v hodnote, ktorá bude identická s vloženými finančnými prostriedkami. Automat pri nabíjaní peniaze nerozmieňa, ani z nich nevydáva. Preto treba vložiť hotovosť presne v takej výške, akou chce zákazník kredit v kľúči dobiť. Dobíjacie stanice na bankovky sú súčasťou označených automatov. Bankovkami v nominálnych hodnotách 5,- €, 10,- € a 20,- € sa dajú dobíjať len kľúče MyKey. Bankovkami nie je možné si priamo kupovať nápoje, či tovar.
Spôsob nabíjania kreditov do kľúčov a postupy pri jeho používaní sú prezentované tiež na obrazovkách vybraných automatov formou videa.
Základné informácie o dobíjaní kreditov do kľúčov sú tiež uvedené v priloženom letáčiku u kľúča po jeho zakúpení.

 

III.
Nakupovanie prostredníctvom kľúča

Po vložení kľúča do automatu sa na displeji zobrazí aktuálny zostatok kreditu v kľúči. Zadaním príslušného kódu resp. položky teplého nápoja zákazník vyberie tovar, ktorý si chce zakúpiť, tento mu automat vydá a odráta príslušnú časť z kreditu. Kľúč nevyťahujte až pokým sa nedokončí proces predaja. V prípade, že v kľúči nie je dostatočná výška kreditu, je potrebné postupovať podľa čl. II. týchto obchodných podmienok a kredit si dobiť.
Nákup cez elektronický platobný kľúč funguje aj vtedy, keď je zaseknutý mincovník alebo nevydáva mince alebo je mincovník inak nefunkčný.
Systém nakupovania tovaru v predajných automatoch prostredníctvom mincí sa zavedením elektronických kľúčov žiadnym spôsobom nemení.
Zakúpený kľúč môžete využívať vo všetkých vyššie uvedených automatoch bez ohľadu na to, v ktorom automate bol kľúč zakúpený, či dobitý.

IV.
Reklamácie kľúča

Ak zákazník zistí, že kľúč nefunguje správne podľa čl. II. alebo čl. III týchto obchodných podmienok, môže vadu nahlásiť zodpovednej osobe prevádzkovateľa a to:
    - do aplikácie prevádzkovateľa
    - mailom na: vending@aproxima.sk 
    - na rannej zmene osobne v závodnej reštaurácii u manažéra prevádzky.

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa vyrieši bezodkladne reklamáciu. V prípade potvrdenia neopraviteľnej vady kľúča spôsobenej na strane prevádzkovateľa, bude tento bezplatne vymenený.

Poškodené (nefunkčné) kľúče, spôsobené chybným používaním alebo neopatrným uchovávaním, nepodliehajú reklamácii ani nároku na vrátenie zálohy.

V.
Ukončenie používania kľúča

Vybitý elektronický platobný kľúč (kredit 0,- €) je možné prevádzkovateľovi bezdôvodne vrátiť pri pokladni v závodnej reštaurácii počas otváracej doby, pričom obdrží naspäť sumu v rovnakej výške, za ktorú si kľúč zakúpil.
Uvedené neplatí počas trvania AKCIE (týka sa iba prevádzky Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.) od 16.9. – 30.11.2019. Počas trvania AKCIE môže zákazník (aj nevybitý) kľúč vrátiť poskytovateľovi len vo výnimočných prípadoch po dohode prevádzkovateľa s personálnym oddelením Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. a to u kompetentnej osoby prevádzkovateľa.

Každý zákazník má nárok si zakúpiť jeden kľúč, preto ak bude chcieť kľúč vrátiť, má nárok na vrátenie finančných prostriedkov (zálohu) len v hodnote jedného kľúča.


VI.
Upozornenia a ďalšie informácie.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom používania elektronického platobného kľúča alebo potreby zodpovedania otázok pošlite ešte pred zakúpením kľúča požiadavku na nižšie uvedený kontakt. Zodpovedná osoba prevádzkovateľa Vás bude bezodkladne kontaktovať.
Kontakt: vending@aproxima.sk

Spôsoby nahlasovania a riešenia reklamácií nápojov a tovaru (nevydaný tovar, zaseknuté alebo nevydané finančné prostriedky, tovar po záruke a pod.) alebo nahlasovania porúch automatov zostávajú nezmenené, a to cez informačné kanály prevádzkovateľa.

Na základe ust. § 3 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 289/2008 Z.z. nie je povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu ani virtuálnu registračnú pokladnicu.

Orgánom ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej aj "SOI") so sídlom v Bratislave, Prievozská 32. Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj sídli na ul. Trhová 2, Trnava, tel.č.: 033/5512 689, 690; www.soi.sk.

Právne vzťahy, možnosti a spôsoby reklamovania tovaru (kľúčov MyKey) a ďalšie záležitosti neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia predovšetkým Občianskym zákonníkom platným v SR a ďalšími právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa.

Súťaž Catering FB

čítať viac